[Infographic] Ưu và nhược điểm của Blockchain – Loại công nghệ có tiềm năng thay đổi cả thế giới!

Trong infographic này, chúng tôi sẽ nói về những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ blockchain.

Đầu tiên chúng tôi thảo luận về các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như định nghĩa của blockchain, sự khác biệt giữa blockchain công khai (public blockchain) và riêng tư (private blockchain), cũng như những ưu, nhược điểm của công nghệ này.

Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp một phân tích SWOT, nói về các cách sử dụng khác nhau, những lợi ích khác nhau của việc áp dụng công nghệ blockchain vào doanh nghiệp của bạn, đưa ra một vài con số và số liệu thống kê, cuối cùng thảo luận về việc sử dụng công nghệ trong tương lai

Ưu và nhược điểm của Blockchain 2
Ưu và nhược điểm của Blockchain 3
Ưu và nhược điểm của Blockchain 4
Ưu và nhược điểm của Blockchain 5
Ưu và nhược điểm của Blockchain 6

Theo Cyberius
Biên dịch lại bởi CafeBitcoin

Leave a comment